Obchodní právo 

 

Toto právní odvětví upravuje zejména majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností. Základní normou obchodního práva je obchodní uzákoník, zákon č. 513/1991 Sb. Ve vymezeném rozsahu obchodní zákoník upravuje i vztahy bez ohledu na to, zda je účastník podnikatelem (tzv. absolutní obchody). Naopak v některých oblastech, bez ohledu na to, že účastníky právních vztahů jsou podnikatelé, nelze použít zvláštní úpravu v obchodním zákoníku (tzv. absolutní neobchody). Současně  obchodní zákoník obsahuje úpravu společenstevního práva a obchodního rejstříku. 

V oblasti obchodního práva nabízím právní služby zejména v tomto okruhu:

 

- sepisy obchodněprávních smluv

- zaměření na smlouvu o dílo a její plnění

- právo obchodních společností a družstev

- zastoupení při změnách zápisu v obchodním rejstříku 

- zastoupení na valných hromadách

- vymáhání peněžitých pohledávek

- insolvence

- konkurs a vyrovnání